Varmepumpeordningen - Gode råd før anskaffelse af varmepumpe

For at få den bedste sikkerhed for, at du som køber får et kvalitetsprodukt, der passer til netop dit hus, har Varmepumpeordningen lavet en liste over gode råd, som vi gengiver på denne side.

 

Varmepumpeordningen

Som forbruger står man tit i en situation, hvor man ikke umiddelbart kan gennemskue de flotte beregninger eller smarte brochurer, vi præsenteres for. Det har vi alle prøvet, og når vi står i situationen, er der i mange tilfælde ikke meget hjælp at hente, hvis man da ikke lige kender én, som kender én.

Men når det gælder varmepumper, er der faktisk hjælp at hente.

Vi kan se på det stadig stigende antal henvendelser fra slutbrugere, at de har svært ved at sætte sig ind i "varmepumpeteknologien".

Vi oplever bl.a. at der tilbydes små luft/luft anlæg til meget billige priser som ikke opfylder kravene til den dokumentation som VPO – Ordningen kræver.

Ligeledes er der eksempler på at ordningens kvalitetskrav til beregning og dimensionering af anlæg til totalopvarmning ikke overholdes til skade for driftsøkonomien og miljøet.

 

Varmepumpeordningen har netop til formål at:

  • at minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning).
  • at tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (Varmepumpeordningen).
  • at tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid (god privatøkonomi).

Hvis du som energi- og miljøbevidst forbruger har besluttet dig for at anskaffe en varmepumpe, hvad enten det er en lille luft/luft varmepumpe, en boligventilationsvarmepumpe eller et noget større, fx en luft/vand varmepumpe / jordvarmeanlæg, er det vigtigt, at man er ”klædt på” til at stille nogle relevante spørgsmål.

At anskaffe sig en varmepumpe er i dag ikke noget teknisk problem. Vi har årtiers erfaringer med beregning, dimensionering og installation af varmepumpeanlæg

Det kan dog kræve noget researcharbejde, idet man som normal dansk forbruger ofte er overladt til sig selv i et broget marked.

Som nævnt ovenfor vil du på varmepumpeområdet stå væsentligt bedre rustet, hvis du følger nedennævnte gode råd som vi har udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Vi kalder det en "huskeliste", hvor du som forbruger kan se nogle af de emner, der er vigtige at have med i overvejelserne, når du sammenligner tilbud, eller når du bare vil undersøge, om varmepumper kan være med til at reducere din energiregning. Listen samt en række relevante kommentarer kan du se nedenfor:

Ydelse og COP

Dette er to vigtige begreber, der dækker over, hvor meget varme varmepumpen kan levere i en given driftssituation (ydelse), samt hvor effektivt den gør det (COP). Dette svarer lidt til, når bilforhandleren fortæller, hvor stærkt bilen kan køre, og hvor langt den kører på literen. HUSK, at ydelse og COP varierer meget med stigende og faldende temperaturniveau, hvilket betyder, at når du sammenligner varmepumper, så skal du være sikker på, at ydelse og COP er opgivet ved samme driftstilstand (temperaturniveau på kold og varm side). De oplyste COP-værdier kan derfor ikke umiddelbart overføres til anlæggets årlige effektivitet (nyttevirkning), da denne er meget afhængig af forhold som f.eks. installation, radiatorsystemet, brugsmønster, ønsket rumtemperatur etc.

En forventet årlig nyttevirkning vurderes derfor i det enkelte tilfælde bedst af en VPO-Installatør der har det nødvendige erfaringsgrundlag.

Husk for de små luft/luft varmepumpers vedkommende at kigge efter energimærket – apparaterne er omfattet af EU’s energimærkningsdirektiv og skal således være forsynet med et mærke, som det vi for eksempel kender fra køleskabe.

Systemgodkendelse

Teknologisk Institut administrerer en frivillig systemgodkendelsesordning, hvor der bliver stillet en række skrappe krav både til selve anlægget samt til det firma, der producerer eller importerer anlægget. Dette er vigtigt for dig som forbruger, da du ellers ikke har mulighed for at vurdere det enkelte anlægs kvalitet.

Vær meget opmærksom på anlæggets navn og betegnelse – mange modeller hedder næsten det samme, men teknisk set kan de være endog meget forskellige.

Levetid

Levetiden for en varmepumpe er en meget vigtig faktor, når anlægget skal sammenlignes eksempelvis med oliefyr. Erfaringer viser, at gode varmepumpeanlæg, som er installeret og dimensioneret korrekt, i langt de fleste tilfælde har en levetid, der er længere end 15 år. Det danske klima er meget anderledes end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, og meget anderledes end i de lande, hvor mange af de importerede varmepumper er produceret. Vores klima er i fyringssæsonen præget af mange skift mellem tø og frost, og anlæg, der er opstillet i kystnære områder, vil være påvirket af et højt saltindhold i luften. Dette kræver at der fx må stilles særlige krav til materialevalget i anlægget - specielt hvis der anvendes udeluft som varmekilde.

Eftersyn (vedligeholdelse)

For at sikre en lang levetid på dit anlæg, er det vigtigt at anlægget efterses, helst én gang årligt af en uddannet VPO-montør. Hvis du er ejer af et jordvarmeanlæg skal jordslangesystemets tæthed kontrolleres mindst én gang årligt og resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises kommunen.

HUSK herudover, at alle varmepumpeanlæg med en kølemiddelfyldning over 1 kg. skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.

Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.

Garanti

Varmepumper er naturligvis omfattet af købeloven, men som forbruger er det yderst relevant at spørge leverandøren, om han yder garanti på anlægget ud over de 24 måneders reklamationsret, forbrugeren har ifølge købeloven.

Reservedele

Trods købelov og muligvis yderligere garantibestemmelser er det vigtigt, at du som forbruger sikrer dig, at leverandøren indenfor få dage kan skaffe reservedele til netop dit anlæg (helst i mindst en 10 års periode). Det er ikke sjovt at stå med et anlæg, hvor en eller anden komponent er brudt sammen i februar måned og så få besked om, at komponenten skal hentes hjem fra Kina – og måske med 2 måneders leveringstid på den pågældende komponent, - hvis den overhovedet kan skaffes.

Vær desuden opmærksom på om leverandøren råder over en eller flere VPO-montører, der foruden viden om det pågældende produkt også kan håndtere eventuelle justeringer og tilretninger af systemet.

Dimensionering

Varmepumpen skal passe til dit hus. Dette betyder, at leverandøren skal bruge en række oplysninger om din ejendom og dit brugsvandsbehov for at sikre, at den varmepumpe, der installeres, kan dække den forventede del af dit varmebehov. En for lille varmepumpe vil kræve alt for meget tilskudsenergi (som normalt udgøres af en elpatron), og en for stor varmepumpe vil få alt for mange start/stop sekvenser.

Det medfører i begge tilfælde at anlægget får dårligere driftsøkonom, kortere levetid og større miljøbelastning.

Det er derfor det er så vigtigt at anlægget beregnes og dimensioneres iht.Varmepumpeordningens kravspecifikationer.

Jordslange

Jordslangen skal passe til varmepumpen og beregnes efter husets varmebehov. overslagsmæssigt, kan man regne med ca. 40 meter slange pr. kW dimensionerende varmetab.

For en typisk bolig betyder dette, at der normalt skal anvendes 150 – 200 meter jordslange for hver 100 m2 bolig-areal, der skal opvarmes.

For nyere eller efterisolerede ejendomme er dette tal noget lavere.

Jordslangen med en udvendig diameter på fx 40 mm, nedgraves normalt i 70-90 cm dybde og med en afstand på ca. 1,25 meter.

HUSK, at etablering af et jordslangesystem skal overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980, samt at søge om godkendelse i din kommune - inden arbejdet påbegyndes.

Afrimning af luft/luft varmepumper

I vinteren 2005/2006 har der desværre vist sig en række sager, hvor specielt nogle af de små luft/luft varmepumper har haft svært ved at afrime. Dette betyder, at der opbygges is på udedelen i en sådan grad, at den normale afrimningsfunktion ikke i tilstrækkeligt omfang kan tø denne is op igen. HUSK derfor at undersøge, om apparaterne er designet til danske forhold og se gerne dokumentation enten i form af en godkendelse fra Teknologisk Institut eller alternativt SP i Sverige.

Og HUSK, at det ikke gør et produkt bedre, at det er testet på Teknologisk Institut eller Sveriges Prøvningsanstalt i Borås.

Produktet skal helst være at finde på positivlisten over anlæg godkendt af Teknologisk Institut, eller en tilsvarende godkendelsesliste fx fra SP i Sverige.